Speeltuinoverleg Midden-Drenthe

Doelstelling

Visie van de vereniging

De visie is in 2008 door het bestuur als volgt geformuleerd:
Onder de noemer “buurt blijft baas in eigen speelvoorziening”, voert het bestuur van het Speeltuinoverleg Midden–Drenthe overleg met haar leden waarin aandacht is voor het algemeen belang van de vereniging. Daarnaast fungeert zij als prikkelende gesprekspartner voor de gemeente op strategisch niveau, met als doel om de openbare speelvoorzieningen binnen de gemeente in stand te houden, te vernieuwen en te versterken.

Expertise op inhoudelijk gebied ligt bij de gemeente, bestuur heeft een signaalfunctie.

Betekenis logo

Fundament
De tekst Speeltuinoverleg Midden-Drenthe vormt het fundament onder de speeltuinen in Midden-Drenthe. Het woord ‘speeltuin’ draagt als het ware visueel de speeltoestellen en haar vrijwilligers.

Eén geheel
Tekst, naam, speeltoestellen, kinderen en vrijwilligers zijn samengesmeed tot één geheel. Alle aangesloten buurt- en speeltuinverenigingen presenteren zich door middel van het Speeltuinoverleg Midden-Drenthe naar buiten toe als één geheel.

Overkoepelend
De overkoepelende functie van het Speeltuinoverleg wordt uitgebeeld door de lichtgroene boog achter de speeltuin ofwel over het hele logo heen. Dit vorm visueel de “overkoepeling” die het Speeltuinoverleg is.

Ontstaan Speeltuinoverleg

Hoewel de vereniging Speeltuinoverleg officieel in 1999 is opgericht, was er vanaf 1988 al aandacht voor de speelvoorzieningen in de voormalige gemeente Beilen. Na de gemeentelijke herindeling ontstond een nieuwe gemeente, het huidige Midden-Drenthe. In 1998 ontstond de noodzaak om zich als buurtbewoners te verenigen.
In 2007 was de vereniging aangemeld voor het Drents Compliment, voor de promotiefilm klik hier.

Lees meer

In 1988 werd het speeltuintje aan de Stengelinstraat in Hooghalen opgeknapt. Dit was naar aanleiding van het leefbaarheidsplan voor Hooghalen. Het opknappen kwam tot stand in samenwerking met: Welzijn Beilen, de vereniging Dorpsbelangen Hooghalen en de NUSO.

Deze aanpak was aanleiding om dit gemeentebreed (toen nog alleen gemeente Beilen) op te pakken. Er werd een projectgroep gevormd. Deze heeft in 1989 / 1990 in diverse dorpen van de gemeente Beilen speelvoorzieningen gerealiseerd samen met dorpsbewoners (kinderen en volwassenen), ‘Omgeefmij’ (speeltoestellen van Ger de Wilde) en Grontmij. Via onderhoudscontracten verzorgden buurten klein onderhoud zoals het bijmaaien van het gras rondom de speeltoestellen.

Natuurlijk hadden andere buurten ook wel een speelvoorziening. Deze waren meestal zelf gemaakt en aangelegd.
In 1997 wordt de projectgroep nieuw leven ingeblazen. Deze projectgroep vergaderde vooral met de oude gemeente Beilen over het opknappen van de speeltoestellen van Ger de Wilde, uit het project 89-90.

Door het samengaan van de 3 gemeenten, Beilen, Westerbork en Smilde, wordt het overleg uitgebreid met vrijwilligers uit Westerbork. De gemeente Westerbork kende ongeveer een zelfde manier van werken voor speelvoorzieningen als Beilen. In Smilde deed de gemeente al het onderhoud zelf.

Op 26 maart 1997 trad ook het “Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen” in werking. Dit hield in dat alleen goedgekeurde speeltoestellen nog geplaatst mochten worden. Bestaande toestellen moesten aan bepaalde eisen voldoen. Verder was er veel achterstallig onderhoud aan de speeltoestellen. Naar aanleiding van een ongeluk met een speeltoestel in een naburige gemeente, werden de mensen wakker geschud. De speeltuinen moesten veilig zijn.

Op 1 april 1998 beleefde men een dieptepunt voor alle speelvoorzieningen in de gemeente Middenveld, nu Midden-Drenthe. Vooral in Westerbork werden speelvoorzieningen zonder overleg afgebroken. Toestellen werden weggehaald, die soms door buurtbewoners waren gemaakt of betaald.

Dit was een reden te meer om tot oprichting van Speeltuinoverleg Midden-Drenthe te komen. Op 16 april 1999 was het officieel zover dat de vereniging Speeltuinoverleg Midden-Drenthe werd opgericht. In de beginfase richtte het bestuur zich vooral op de wederopbouw. In Westerbork werd onder de projectnaam “Speelplezier Westerbork” gestart, daarna volgde het project “Speelplezier Beilen”.

In 2001 werd tussen het Speeltuinoverleg en de gemeente Midden-Drenthe een convenant getekend. Waarin de afspraken over de samenwerking en rolverdeling tussen vrijwilligers en gemeente formeel werden vastgelegd.

Tijdlijn

1999 – Oprichting vereniging Speeltuinoverleg Midden-Drenthe
2001 – Convenant met College van B&W gemeente Midden-Drenthe
2005 – Start uitgeven Nieuwsbrief ’t Speelveld
2008 – Ontwikkeling visie
2009 – Ontwikkeling logo en website
2009 – Organisatie Conferentie samen met gemeente Midden-Drenthe
2010 – Start uitgeven digitale nieuwsbrieven
2010 – Start Bestuur op Stap
2011 – Vaststelling beleidsplan Spelen in Midden-Drenthe
2015 – Start coördinatie gemeentelijke Buitenspeeldag
2019 – Ontwikkeling vernieuwde website

Geïnteresseerd in meer informatie over de ontwikkeling van onze vereniging, bekijk dan de Nieuwsbrieven.