Speeltuinoverleg Midden-Drenthe

Beleid

Functie van buiten spelen

Buiten spelen is goed voor de sociale, motorische en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Het helpt op een natuurlijke manier om op normaal gewicht te blijven en het bevordert de lichamelijke motoriek. Kinderen staan bovendien sociaal sterker in hun schoenen, ze zijn beter in het oplossen van conflicten en herkennen emoties van speelmaatjes beter. De vrijheid waarmee een kind zijn of haar spel kiest, is belangrijk om dit kind tot evenwichtige volwassene te laten opgroeien.

Uit recent onderzoek van Jantje Beton is bovendien gebleken dat kinderen vrolijk en blij worden van buiten spelen. En een deel van de kinderen voelt zich sterk en gezond.

Kinderen spelen overal, maar een speelvoorziening is voor hen een eigen plek in de vaak drukke omgeving. Het is belangrijk een eigen plek te hebben waar ze dingen bouwen, rollenspellen doen, wedstrijdjes doen of gewoon rustig kletsen. Een goede speelvoorziening houdt rekening met deze activiteiten van kinderen, de mate van speelwaarde en hun behoefte aan rust.

Een andere essentieel aspect is de ligging van de plek en de uitdaging die het biedt voor de verschillende leeftijden. De kleinsten blijven vlak bij huis en hebben een besloten intieme plek nodig. Zijn ze iets ouder, dan gaan ze verder van huis en hebben ze meer uitdaging nodig. Worden ze nog ouder dan verplaatst de behoefte ook meer naar ontmoeting en sport, zoals bijvoorbeeld voetbal.

Buurtbetrokkenheid

In de speeltuin leren kinderen én volwassenen elkaar kennen. Eén van de redenen dat kinderen buiten spelen is het ontmoeten van andere kinderen. Maar een speeltuin is ook aanleiding om contacten te leggen tussen buurtbewoners.

De leefbaarheid in een buurt heeft te maken met veel zaken, in dit complexe geheel kan een speeltuin in al zijn eenvoud een goede rol vervullen. Door meer contact is er meer overleg en meer verdraagzaamheid naar elkaar. Bij het organiseren van activiteiten worden sociale banden ook sterker.

Dat bewoners betrokken zijn bij de speeltuinen geeft een meerwaarde voor de buurt. Als bewoners een duidelijk aandeel hebben in de planvorming, realisatie en beheer, blijken ze zich verantwoordelijker te voelen voor de omgeving. Dit uit zich in terugdringen van vandalisme, vervuiling, sociale isolatie en het bevorderen van sociale cohesie.

Beleidsplan Spelen in Midden-Drenthe 2011-2020

Het beleidsplan voor speelvoorzieningen in de gemeente Midden-Drenthe is op 7 juli 2011 vastgesteld in de gemeenteraad.

Al in 2009 werd er door het Speeltuinoverleg en de gemeente een grote conferentie georganiseerd. Waarbij uitdagende speelplekken en betrokkenheid van de buurt centraal stonden. Veel informatie over nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden voor het buitenspelen van kinderen en misschien andere doelgroepen. Dit bleek inspiratie te geven voor de aanwezigen. En voor de gemeente was dit het vertrekpunt voor het beleidsplan Spelen.

Actualisatie Beleidsplan

In 2020 is de gemeente gestart met het proces tot vernieuwing van het beleidsplan. Speelplan, een adviesbureau gespecialiseerd in spelen en sporten in de openbare ruimte, zal het traject inhoudelijk begeleiden.

Onderzoekers van Speelplan hebben in november 2021 bezoeken gebracht aan alle speeltuinen in de gemeente Midden-Drenthe. Daarvan is een onderzoeksrapport gemaakt, waarin de ruimtelijke verdeling van de plekken over de kernen inzichtelijk is gemaakt. En van elke speelplek een beoordeling op een aantal criteria.

Om de leden van het Speeltuinoverleg, dus de vrijwilligers van de speelplekken, te informeren is een video gemaakt. Deze geeft uitleg aan het proces en de eerste bevindingen. Vervolgens is een vragenlijst opgesteld om inzicht te krijgen in mening van de vrijwilligers, deze was tot 31 januari 2022 in te vullen.

Aansluitend worden de gebruikers, kinderen en jongeren, gevraagd naar hun ervaringen en wensen voor de speelplekken in hun buurt.

Op basis van bovenstaande informatie is een concept-beleidsplan in samenwerking met het bestuur van Speeltuinoverleg en andere betrokkenen. Dit plan ligt van 15 december 2022 tot en met 13 januari 2023 ter inzage.